• ENERGIAEXPERT

    ENERGIAEXPERT

    Energetikai Mérnökiroda Kft. - Csorna

Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatvédelemmel kapcsolatos jogait.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a ENERGIAEXPERT Energetikai Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság - a továbbiakban: Társaság - különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseit.

A Társaság adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az az alábbi tájékoztatást adja:

 

Az Adatkezelő adatai:

 

Cégnév:                                  ENERGIAEXPERT Energetikai Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:                                9300 Csorna, Bercsényi Miklós utca 7.

Weblap:                                  www.energiaexpert.hu

Kapcsolattartás:                      Csapó Albert

Telefon:                                  06305070890

E-mail:                                    info@energiaexpert.hu

Adatvédelmi Tisztviselő:             az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Adatvédelmi kérelmek:               amennyiben bármilyen kérése vagy  kérdése van az adatkezeléssel

                                             kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre

                                             küldheti: 9300 Csorna, Bercsényi Miklós u. 7., vagy info@energiaexpert.hu

                                             Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által

                                             kért címre.

Adatfeldolgozás:                      adatfeldolgozás a bérszámfejtés , könyvvizsgálat  és  foglalkozás-egészségügyi

                                            alapellátás vonatkozásában történik

Külföldi adattovábbítás:             nem történik külföldre továbbítás.

 

 

1.             Adakezelési célok

 

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a vonatkozó hatályos jogszabályokkal összhangban:

 

a) a társaság fő tevékenysége végzéséhez kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeli;

b) munkavállalók és pályázók adatainak kezelése;

c) partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése;

d) ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;

e) belső adminisztráció megkönnyítés;

 

2.             Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz

 

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg mint jogalapok:

 

a)      a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlák kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

b)      kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.A partnerek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.

c)      munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.

d)     szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

 

3.             Az adatkezelés időtartama

 

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év.

A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállásának megszűnését követő maximum egy év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: öt év.

 

4.             Érintetti jogok

 

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

Érintetti jogok:

e)      hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);

f)       amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

g)      törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);

h)      az adat kezelésének korlátozása;

i)        a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

j)        személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;

k)      bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy

l)        tiltakozás a személyes adat használata ellen.

 

5.             Jogorvoslati tájékoztatás

 

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

A jelen tájékoztató és annak mindenkori módosításai a www.energiaexpert.hu web címen történő közzététellel lépnek hatályba. Az ENERGIAEXPERT Energetikai Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság mint adatkezelő jogosult a jelen tájékoztatót bármikor módosítani.

Kapcsolat

ENERGIAEXPERT Energetikai Mérnökiroda Kft.
 
Cím: 9300 Csorna,

        Bercsényi Miklós utca 7.

E-mail: csapoenex@gmail.com

Mobil: +36 30 507 0890

________________________

Csapó Albert

okl. létesítménymérnök, létesítményenergetikai szakmérnök, energetikai tanúsító, eu rendszerű energia auditor

E-mail: csapoenex@gmail.com

Mobil: +36 30 507 0890